Allmänna villkor

 1. 1. Restriktioner

  1. 1.1 Beställningen avser fönsterputsning under dagtid 08.00 – 17.00 på vardagar. Det förekommer inga fönsterputsning under helgdagar och röda dagar. Önskar kunden fönsterputsning under dessa tillfällen så sker debitering enligt gällande timtaxa. Om inget annat angivits i Avtalet.
 1. 2. Personal

  1. 2.1 Kunden förbinder sig att under avtalstiden eller inom ett år därefter inte utan Leverantörens skriftliga godkännande anställa eller anlita personal som varit anställd hos Leverantören för i detta Avtal angivet uppdrag samt att inte sluta avtal med bolag eller enskild firma där sådan personal arbetar.
  2. 2.2 Kunder måste förse Leverantörens personal med tillgång till de område som Avtalet anser. Skulle Kunden inte kunna förse personalen tillgång när de anländer, väntar de 30 minuter innan de lämnar objektet.
   1. 2.2.1 Förses inte tillgång under denna tid uteblir fönsterputsning med full debitering.
   2. 2.2.2 Skulle tillgänglighet förses under denna tid minskar putstiden med den väntetiden personalen lagt ner.
 1. 3. Sekretess

  1. 3.1 Samtliga medarbetare anställda hos Leverantören har signerat ett sekretessavtal och godkänner att all information som tilldelas dem i sin tjänst som fönsterputsare inte får spridas vidare till utomstående utanför Leverantörens verksamhet.
 1. 4. Underleverantörer

  1. 4.1 Leverantören ansvarar för samtliga underentreprenörer som de anlitar för att utföra uppdrag i deras regi.
 1. 5. Äganderätt

  1. 5.1 Material och inventarier som använda för att utföra uppdraget är Leverantörens egendom. Vid eventuell utmätning hos Kunden skall Kunden redovisa faktiskt ägarförhållande och snarast underrätta Leverantören om utmätningen.
  2. 5.2 Äganderättsförbehåll gäller för varor sålda på kredit till dess att de är till fullo betalda.
 1. 6. Material

  1. 6.1 Leverantören äger rätt att återta material och inventarier vid Avtalets utgång. Vid återtagande skall Leverantörens personal och tillika eventuell utrustning beredas tillgång till lokalerna.
 1. 7. Besiktning

  1. 7.1 Gemensam besiktning skall ske då någon part så påkallar, varvid parterna svarar för egna kostnader.
 1. 8.Konkurrens

  1. 8.1 Kunden förbinder sig att under Avtalstiden inte anlita annan part för utförande av fönsterputstjänster i de område som detta Avtal anser.
 1. 9. Prövotid

  1. 9.1 Kunden har rätten att upp till 4 veckor efter Avtalets start avsluta Avtalet utan uppsägningstid. När 4 kalenderveckor har gått gäller den uppsägningstid som Avtalet säger.
 1. 10. Ansvar & Försäkringar

  1. 10.1 I de fall då Leverantören är vållande till skada i samband med uppdragets utförande ansvarar dem för skador på fast egendom, lös egendom samt personskador.
  2. 10.2 Leverantören skall inneha gällande ansvarsförsäkring
  3. 10.3 Leverantören följa gällande skyddsbestämmelser.
  4. 10.4 Leverantören ska som arbetsgivare svara för samtliga förpliktelser som ingår i begreppet arbetsgivaransvar för all personal inom Leverantörens verksamhet.
  5. 10.5 Kunden ansvarar för skador på Leverantörens egendom som uppkommit till följd av stöld & åverkan, samt annan omständighet utanför Leverantörens kontroll.
 1. 11. Fakturering

  1. 11.1 Leverantören får inför varje ny 12-månadersperiod förändra priset i de fall Leverantörens kostnader ändras. Om inget annat angivits i Avtalet.
  2. 11.2 I de fall där Leverantören överlåter faktureringen till tredje part ska de skriftligen ange till kunden vem som tar emot betalningen i deras ställe.
  3. 11.3 Leverantörens fakturor skickas elektroniskt, samt att de kostnadsfritt tillhandahålla erforderliga uppgifter.
  4. 11.4 Vid utebliven betalning längre än 14 dagar (trots påminnelse), har Leverantören rätt att frångå sina åtagande utan kostnadsavdrag.
  5. 11.5 Vi bristfälligt utfört arbete från Leverantörens sida måste Kunden inkomma med detta skriftligen senaste nästkommande arbetsdag efter utfört arbete. Skulle Kunden inte göra detta så kommer inga avdrag göras på fakturan. Samtliga brister skall vara fotodokumenterade utav Kunden.
 1. 12. Dröjsmålsränta & Påminnelseavgift

  1. 12.1 Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.
  2. 12.2 Dröjsmålsräntor som understigande eller lika med 50 kr per faktura beaktas ej.
 1. 13. Betalningsvillkor

  1. 13.1 Fakturering sker den siste i varje månad med 30 dagars netto eller efter avslutat arbete.
 1. 14. Tvist

  1. 14.1 Tvist i anledning av detta Avtal skall handläggas vid Malmö Tingsrätt i den för förenklade tvistemål stadgade ordningen.
 1. 15. Force Majeure

  1. 15.1 Om Leverantören förhindras att fullgöra Avtalet av omständigheter utanför deras kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit såsom:
   Strejk eller arbetsnedläggelse
   Eldsvåda
   Väsentliga inskränkningar i leveranser
   Krig
   Naturkatastrof
   Nationellt undantagstillstånd
   Åtgärder beslutade av riksdag, regering eller myndigheter
  2. 15.2 Skall detta, om det påverkar Avtalets utförande, utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite eller annan påföljd.
  3. 15.3 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger Leverantören rätt att, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.
 1. 16. Tryckfel & Valutaförändringar

  1. 16.1 Alla priser hos Dygnet Runt fönsterputs AB är exklusive moms och vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel.